javascript实现数字补全不足补零

例如我们希望输出的数字长度是固定的,假设为10,如果数字为123,则输出0000000123,不够位数就在之前补足0,这里提供了三种不同的方式实现JS代码给数字补0 的操作

方法1

function PrefixInteger(num, length) {
  return (num/Math.pow(10,length)).toFixed(length).substr(2);
}

方法2

function PrefixInteger(num, length) {
 return ( "0000000000000000" + num ).substr( -length );
}

方法3

function PrefixInteger(num, length) {
 return (Array(length).join('0') + num).slice(-length);
}
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>